รายละเอียด  พระ ราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรง เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบ ธุรกิจซึ่งทำให้ผู้บริโภค อยู่ในฐานะเสียเปรียบแม้บางกรณีจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยกำหนดคุณภาพ และราคาสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม และการผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบ ธุรกิจเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย เป็นการไม่คุ้มค่ากับผู้บริโภค ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินคดีได้ ฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ ร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาและดำเนินคดีแทนได้

การปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมาย ถึง ผู้ที่ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเมื่อผู้บริโภคได้ ตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจรายใดแล้วปรากฏว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริโภคก็จะตกเป็นผู้เสียเปรียบและอาจได้รับความเสียหาย จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5 ประการ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย