รายละเอียด  พระ ราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรง เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบ ธุรกิจซึ่งทำให้ผู้บริโภค อยู่ในฐานะเสียเปรียบแม้บางกรณีจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยกำหนดคุณภาพ และราคาสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม และการผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบ ธุรกิจเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย เป็นการไม่คุ้มค่ากับผู้บริโภค ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินคดีได้ ฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ ร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาและดำเนินคดีแทนได้

การปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมาย ถึง ผู้ที่ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเมื่อผู้บริโภคได้ ตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจรายใดแล้วปรากฏว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริโภคก็จะตกเป็นผู้เสียเปรียบและอาจได้รับความเสียหาย จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5 ประการ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ควบ คุมการออกใบอนุญาตการตั้งโรงงานผลิตอาหารและการนำเข้าอาหารเพื่อขาย ห้ามการผลิต การนำเข้ามาเพื่อขาย หรือขายอาหารไม่บริสุทธิ์ (อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนหรือมีสิ่งที่น่า จะเป็นอันตรายเจือปน) อาหารปลอม อาหารที่ผิดมาตรฐาน ฯลฯ ควบคุมการขึ้นทะเบียนและ การโฆษณา เกี่ยวกับอาหารซึ่งผู้ผลิตอาหารหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับ อาหาร และจะต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับ ชื่ออาหาร ชื่อและปริมาณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบ ขนาดบรรจุ ฉลาก ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมเกี่ยวกับโฆษณานั้นห้ามไม่ให้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร ที่เกินจริงหรือเป็นการหลอกลวงและที่ควรรับทราบเป็นอย่างยิ่ง คือได้มีการประกาศกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้แสดงฉลากอาหารเป็นภาษาไทย


เมื่อ เราทราบกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับผู้บริโภคแล้ว หากผู้บริโภครู้ตัวว่าถูกละเมิดสิทธิแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการคือการใช้สิทธิในฐานะของผู้บริโภคที่จะร้องเรียน ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่ จะจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้รับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในการจำหน่วยสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ ถูก ต้องของตน รวมถึงการร้องเรียนของผู้บริโภค จะเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจ สอบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการว่าเข้าข่ายว่าเป็นการเอาเปรียบหรือ ไม่ เพื่อที่ผู้บริโภครายอื่นจะได้ไม่หลงเชื่อไปซื้อสินค้านั้น ๆ ต่อไป

http://www.welovebabyface.com

http://www.morchulapremium.com

http://www.cosmeticsbrandbuilding.com/

edit @ 4 Feb 2012 10:57:12 by หมอจุฬาพรีเมี่ยม

Comment

Comment:

Tweet

periodical, inside the

#9 By air max 90 (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:43

three-quarters were being

#8 By nike air 90 (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:43

just like

#7 By nike free australia (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:43

judges, even

#6 By nike air max tn (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:42

URMbtUUR http://www.2G8a388LuWGihz583P8ymf.com/
<a href="http://www.2G8a388LuWGihz583P8ymf.com/" title="URMbtUUR">URMbtUUR</a>
URMbtUUR

#5 By URMbtUUR (103.7.57.18|58.18.55.10) on 2013-07-11 01:17

G http://images.baidu.com/

#4 By baidu (103.7.57.18|208.115.216.19) on 2013-07-11 00:38

order generic propecia - generic propecia

#3 By dXOkTArfMN (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-20 16:43

generic accutane - accutane online

#2 By aNlUnSsHUxMpgTcvp (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-02 05:18

buy accutane without prescriptions - accutane buy

#1 By WCoWEjHSqsiLh (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-02 04:45